Yaagmosenh

Yaagmosenh

Aagmag na gwaabmaag zhonda? Enh. Gaawii ge-nii. Mii go enji-gchi-miigwechwendmaanh. Nonda n’zidan… Mii ezhi-ntaa-bmoseyaanh gidaagoon.

Aanind Nishnaabeg ‘bzhiw’ zhinkaan’goog. Washme-sh wii gwa nbishgendaan ‘yaagmosenh’ zhinkaazhwaad Nishnaabeg. Gaawii nishaa n’di-kidsii wi. Gaawii pane n’dibaaddanziin maanda. Weweni go yaagmosenh nwiikjitoon wii-aawyaanh. Memndage go bbaa-giiwseyaanh. Gegeti gwa. Gegwa baabkenh, nwiijkiwenh.

Pane gwa waaboozoog nnandwaabmaag. Giishpin-sh wii gwa waaboozoog mkwaaswagwaa, jidmoonyag meshkwad n’daa-mwaag. Nbishgendaan go aapji bbaa-giisweyaanh.

Aa haaw. Neyaab waaboozoog miinwaa jidmoonyag nwii-bbaa-giiwsaanaag. Nbakde go aapji.

Aa haaw!

(Nmaamiikwenmaa maaba e-bgidninid maanda mzinchigan wii-waabndahweyaanh:
Keith M. Williams. Maanda CC BY 2.0 penmonjgaade.)

Yaagmosenh (0 min. 59 sec.)

Yaagmosenh – JP Montano