Wenesh Naa E-waabndaman?

Wenesh Naa E-waabndaman?

Wenesh naa ge-gii e-waabndaman gnawaabndaman maanda mzinchigan? Wenesh naa iidig ge-nendmogwenh maaba mhiingan?

“Aanii-sh enji-giiwsaan’gooyaanh?” Mii na wi bezhig ge-ggwejmidzopa maaba?

Maage, “Aapii-sh iidig gaa-ni-zhaawaagwenh kina e-Nishnaambemjig? Aaniish enji-Zhaagnaashiimod kina waya nongwa?” Mii na niwen e-nendang maaba?

Nishke maaba doo-shkiinzhgooman. Gchi-niibna dbaajmownan temgadoon zhiwe, naa? Mii e-nendmaanh ge-nii.

Wenesh naa e-nendman ge-gii gnawaabmad maaba mhiingan? Wenesh naa e-waabndaman ge-gii?

(Nmaamiikwenmaag gondag e-bgidnin’jig maanda mzinchigan wii-waabndahweyaanh: An endangered gray wolf peers out from a snow covered shelter by Brooks Tracy, U.S. Fish and Wildlife Service)

Wenesh naa e-waabndaman? (0 min. 51 sec.)

Wenesh naa e-waabndaman? – JP Montano