Waabaanzoo-waagosh

Waabaanzoo-waagosh

Ggwetaankamik go epiichi-mnotaagzid maaba Waabaanzoo-waagosh. Zhonda Baawtigong taagewgamgong e-teg gii-yaa nongwa.