JP Montano

Neshnabèmwen mèmdeg
Nishke Gonda Jijaakwag

Nishke Gonda Jijaakwag

Mii gonda gaa-waabmagig nongwa bbaa-bmwebshkigeyaanh. Baawtigong zhonda enji-bgambidegin mbaasjignan e-teg; mii oodi gaa-nji-waabmagwaa. N’goshkwendam go gii-nimbizsigwaa giwi waabmiwaad.…

Read More