Nongwa Menookmig Nminjmendaan

Nongwa Menookmig Nminjmendaan

Shtaa haa! Gchi-gezkana gii-bi-Dgwaagig. ngb! (Nishaa go naa ndi-kid. — maage “Nishaa go naa ndi-zhibiihaan” ndaa-gii-zhibiihaanaaba.)

Ggwetaankamik sa naa epiichi-gmiwang nongwa. Nimkiikaa ge gwa. Weweni gsha go Dgwaagi. Aa haaw, Niibin, baamaa miinwaa — wiiba-sh wii gwa gwii-bi-bskaabii, naa?

Nmikwendaan nongwa gii-mnookmig. Nminjmendaan kina gegoo gaa-bbaa-nankiiyaanh wi pii. Gnimaa go zaam aapji gii-dkwaamgad niibing. Mii gnabaj wi gegeti.

Maaba mzinchigan shpiming e-bid… nongwa Menookmig… Mii maanda memdage e-naagdawendmaanh nongwa. Oodi Biigtigong ngii-yaa wi pii – Pakyashkkwaa e-zhnikaadeg. Ngii-biidaamjiwe gwa gii-mzinaazgeyaanh.

Gnabaj wiiba miinwaa wii-mnoomig. Manj iidig. Daa-nizhshin swii gwa giishpin ge-zhiwebkiba, naa.

Ngichi-nendam Dgwaagig. Nzaagtoon maanda pii.

Ngichi-nendam ge gwa pii Mnookmig.