Nishke Gonda Jijaakwag

Nishke Gonda Jijaakwag

Mii gonda gaa-waabmagig nongwa bbaa-bmwebshkigeyaanh. Baawtigong zhonda enji-bgambidegin mbaasjignan e-teg; mii oodi gaa-nji-waabmagwaa.

N’goshkwendam go gii-nimbizsigwaa giwi waabmiwaad. Nengaaj dash ngii-bejbiz ji-gshkitooyaanh wii-mzinaates’hagwaa.

Bngii go gii-kido wa bezhig jijaak nmanj nikeyhiing e-yaad. Maage gii-n’gamwidig. Weweni dash ngii-bzindwaa.

Jijaak n’gamo (0 min. 8 sec.)

Jijaak n’gamo – JP Montano

Nmiigwechwendam gonda gii-nkweshkwagwaa nongwa.