Nboob Ji-mnikwewaad

Nboob Ji-mnikwewaad

Weweni dash gwa n’ga-waaboozgoodoo nzaam aapji go waabang nboob wii-mnikwenaawaa aanind gekaajig zhonda enjibaajig.

Nboob Ji-mnikwewaad (0 min. 8 sec.)

Nboob Ji-mnikwewaad – JP Montano