Mskwaabiimzhiig

Mskwaabiimzhiig

Mskwaabiimzhiig gondag. Baamaa pii ge-Mnookmig da-zaagbagaa miinwaa. Da-gweknaagziwag dash gondag wi pii.