Miigwechwendmowin

Miigwechwendmowin

Kina go e-Nishnaabemjig gaa-naadmawjig wii-gshkitooyaanh wii-Nishnaabemyaanh nmikwenmaag nongwa. Endso-bebezhgowaad ngichi-piitenmaag. Gaawii n’daa-gii-gshkitoosiin nongwa wii-Nishnaabemyaanh giishpin gii-naadmawsiiwaapa.

Memndage-sh gwa bezhig kwe nmikwenmaa nongwa megwaa. Barbara zhinkaazo. Barbara Nolan. Mii maaba memndage. Gchi-gbeyhiing go maaba weweni n’gii-naadmaag – Nishnaabemwin nikeyhiing miinwaa go Nishnaabewaadziwin nikeyiing. Washme weweni n’di-zhi-bmaadiz nongwa pii dash wi pii gaa-maajii-debnamaanh maanda gdi-zhigiizhwewninaanh. Wiin wnji.

Ggwetaankamik sa naa epiichi-gchi-piitenmag wa. Mii enji-zhibiihmaanh maanda. Miigwechwendmowin. Miigwech, Barbara. Miigwech.

Miigwechwendmowin (0 min. 58 sec.)

Miigwechwendmowin – JP Montano