Gnabaj Dash N’di-nendam

Gnabaj Dash N’di-nendam

E-gaaching giigdowaans n’gii-zhitoon nongwa. Bngii go n’dibaataan e-zhi-wiikjitooyaanh wii-Nishnaabemyaanh zhonda. Begish naa bshigendmeg gaa-kidyaanh. Haaw.

Gnabaj Dash N’di-nendam (1 min. 5 sec.)

Gnabaj Dash N’di-nendam – JP Montano