Gdi-zhigiizhwewninaanin

Gdi-zhigiizhwewninaanin

Maanda mzinaatesjigaans nongwa n’gii-zhitoon wii-naadmawgwaa ge-nii oodi #MotherLanguage.

Begish naa bshigenmad maaba waagosh e-Nishnaabemod.