Enji-giishkaabkijwang

Enji-giishkaabkijwang

Mii zhonda enji-giishkaabkijwang, Tahquamenon e-zhnikaadeg (Naadwemong sa naa gnimaa), gii-ni-zhaayaang nongwa nwiijkiwenh ge. Aapji go gnaajwan oodi, naa?

Geyaabi gwa niibin daa-nendam waya epiichi-gzhaateg nongwa gbe-giizhik. Gaa dash wii geyaabi niibnzinoonh. Zhaazhi maajii-dgwaagi zhonda. Wasnaagwa miinwaa gchi-wasnaagwa aapji go gii-gshkawan jibwaa biidaabang. Piichin ge gwa daa-waabndaan waya mskobgaag. Gii-mno-giizhgad swii gwa nongwa ji-bbaamseng.

Gegaa gbe-shkwaa-naawkwe ngii-bbaamsemi oodi. Nmiigwechwendam gwa gii-zgimekaasnog nongwa. Aanwi go aanwi ndawendaagziwaad zgimenyag naan’godnong, ngichi-nendam gii-baatiin’sigwaa nongwa oodi bbaamseyaang.

Begish naa gshkitooyaanh geyaabi nngoding wii-ni-zhaayaanh oodi jibwaa maajii-zoogpwag. Pane gwa nbishgendaan yaayaanh oodi enji-giishkaabkijwang.