Biigtigoonsing

Biigtigoonsing

Mii bkijjiwang oodi biigtigoons e-teg. Mii e-zhnikaadeg wi ziibi. Biigtigoons. Mii maanda eko-n’so-bboon’gak megwaaj.

Biigtigoonsing (0 min. 9 sec.)

Biigtigoonsing – JP Montano