Besho Miinwaa Waasa

Shkwaa-mzinaatesjigaadeg maanda gii-aagmoseyaanh oodi Biigtigong, bezhig Nishnaabe-kwe maanda mzinaatesjigni-aankoobjigan n’gii-bi-niindaahig! :D

“Naasaab gaa-zhichged wa niniins, giin ge-gii ggii-zhichge JP! Besho gda-yaa ntam. Mii-sh gmaakpii waasa oodi yaayan!” gii-kido maaba Anangoons.

N’gii-gchi-baabaapmi dash gnawaabndamaang wi! :D

“Naasaab ge gwa n’gii-zhi-nikon’yemi. Nishke. N’gii-zhaawshkoknayemi ezhi-niizhyaang wa niniins miinwaa niin!” n’gii-naa.

Mii-sh enji-zhinkaadmaanh “Besho Miinwaa Waasa” maanda gaa-mzinaates’hogooyaanh ge-nii. Wiin nji, Anangoons. ‘Miigwech!’ dash n’di-naa wa Anangoons. :)

Aa haaw. Begish naa mnwendman gnawaabndaman maanda mzinaatesjigaans.

Ge-gii gwa, ‘Miigwech!’ gdi-nin. :)