Bekaa-yaamgad Zhonda

Ggwetaankamik sa naa epiichi-zaagtooyaanh aagmoseyaanh oodi Biigtigong; memndage go oodi jiigbiig e-teg. Mii maanda oodi gaa-nji-mzinaatesjigaadeg.