About (in Wjebwé)


Aaniin. Mdaaswi shi-niiwin dso-bboon Nishnaabemwin eko-debnamaan, eko-aankenmawid Barbara Nolan. Geget sa naa epiichi-moozhgendmaan Nishnaabemyaan miinwaa Nishnaabewbiihgeyaan.

Mii wmaandi endzhi-dbendaagziyaan: Pigegni-Boodewaadmiig. Gaawiin dash wodi wenjiiyaan n’daasii noongom. Wmaandi Baawitigong n’daa.

Mii wgowenwag gaa-wiidnokiimgig noongom:

  • biigtigong.com – Biigtigong wenjiiwaad n’da-nokiitwaag wiidookgwaa wii-aabziikmowaad wdi-nwewniwaa. Ezhi-Nishnaabemwaad gewiinwaa – ezhi-nwewaad myaa – wnanaahsigsidoonaawaa megwaa. Kidwini-mzinhigan dash n’gii-nnoon’goog wii-wzhitmawgwaa. Gaa-Nishnaabemwaad dash wodi miinwaa giwenwag gaa-n’sidtangig wdi-nwewniwaa n’gichi-mwadsaag pane. Maawiin dgwaagig wda-gshkitoon kina wiya wii-aabjitood we mzinhigan. Sabiing da-temgad we. Miinwaa n’da-Nishnaabemtaage wodi Biigtigong;
  • barbaranolan.com – Mii we Nishnaabewkwe wenji-gshkitooyaan noongom Nishnaabemyaan miinwaa Nishnaabewbiihgeyaan. Niibwa mzinaatesjignensan wgii-wzhitoonan we ji-debnaman gdi-nwewninaan. Mbegish naa wiiba zhiseyan wii-wi-gnawaabnjigeyan.

Mbegish naa mnwendman bi-mwadshiweyan wmaandi.