About (in Wdawa)


Aanii. Mdaaswi shi-niiwin dso-bboon Nishnaabemwin e-ko-debnamaanh, e-ko-aankenmawid Barbara Nolan. Ggwetaankamig sa naa epiichi-moozhgendmaanh Nishnaabemyaanh miinwaa Nishnaabewbiihgeyaanh.

Mii zhonda enji-dbendaagziyaanh: Pigegni-Boodewaadmiig. Gaa dash oodi e-njibaayaanh n’di-daasii nongwa. Zhonda Baawitigong n’di-daa.

Mii gondag e-wiiji-nokiimgig nongwa:

  • biigtigong.com – Biigtigong e-njibaajig n’da-nokiitwaag naadmawgwaa wii-aabziikmowaad di-nwewniwaa. Ezhi-Nishnaabemwaad ge-wiinwaa – ezhi-nwewaad myaaw – daanjsigsidoonaawaa megwaa. Kidwini-mzinhigan dash n’gii-nnoon’goog wii-wzhitmawgwaa. E-Nishnaabemjig dash oodi miinwaa giweg e-n’sidtangig di-nwewniwaa n’gichi-nbwaachhaag pane. Gnimaa dgwaagig da-gshkitoon kina waya wii-nokaazod wi mzinhigan. Sabiing da-temgad wi. Aagwiita n’da-Nishnaabemtaage oodi Biigtigong;
  • barbaranolan.com – Mii maaba Nishnaabe-kwe enji-gshkitooyaanh nongwa Nishnaabemyaanh miinwaa Nishnaabewbiihgeyaanh. Niibna mzinaatesjigaansan gii-zhitoonan maaba ji-debnaman gdi-nwewninaanh. Begish naa wiiba zhiseyan wii-oo-gnawaabnjigeyan.

Begish naa mnwendman bi-nbwaachweyan zhonda.